algemeen reglement wedstrijden PokéGent

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die PokéGent organiseert via haar website, andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Twitter) of op een andere wijze. Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement. PokéGent is een merk van DEER LORD GAMES vof, met maatschappelijke zetel te Paardestraat 24, 9000 Gent en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (rechtsgebied Brussel) onder het nummer 644.744.053

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een wedstrijd van PokéGent. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat PokéGent ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen. 2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bv. betalend vast nummer, sms, mms, …) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan PokéGent voor de deelname aan een wedstrijd. 2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd. Na het winnen van een prijs kan de deelnemer automatisch gedurende 4 weken vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van wedstrijden georganiseerd door PokéGent. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden van PokéGent, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam. 2.4. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag of door uitloting. 3.2. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekening (of schilderij), tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door PokéGent in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer PokéGent de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte: • te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van PokéGent/DEER LORD GAMES vof en andere onlinekanalen (zoals Facebook, YouTube, …); • te verwerken in radio- en televisieprogramma's en deze programma's op om het eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart PokéGent/DEER LORD GAMES vof tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt). PokéGent is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

4. Prijzen

4.1. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook. 4.2. PokéGent kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen. 4.3. De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die nader is omschreven in de post op het Event in het Facebook event of op de website www.pokégent.be of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat DEER LORD GAMES vof bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen. 4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van PokéGent en/of de organisator. Als de organisator de activiteit annuleert om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een alternatieve prijs of een geldelijke compensatie. 4.5. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van PokéGent en/of de organisator. 4.6. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper. 4.7. Indien de prijs een reis betreft moet de deelnemer minstens 18 jaar zijn (of vergezeld door een meerderjarige) en in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Reisverzekering en persoonlijke uitgaven worden niet door PokéGent bekostigd, tenzij dat vermeld wordt in de specifieke omschrijving van de prijs. De vertrekdatum van de reis wordt vastgelegd in overleg met degene die de reis aanbiedt (reisverstrekker), hij bepaalt m.a.w. alle voorwaarden van vertrek, niet de winnaar van de reis. De winnaar heeft tijdens een bepaalde periode de tijd om de reis op te nemen. De winnaar die om welke reden dan ook de reis niet opneemt, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van PokéGent en/of de organisator. De prijs is dan terug beschikbaar voor PokéGent en/of de organisator. De gewonnen reis is altijd op naam van de winnaar en mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal dan ook. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op welke manier dan ook, zoals onder meer (maar niet beperkt tot) op internetsites. Wanneer blijkt dat de winnaar de prijs toch te koop aanbiedt dan heeft PokéGent het recht de prijs in te trekken of terug te vorderen. De winnaar maakt dan geen aanspraak op een vergoeding of compensatie. De prijs is dan terug beschikbaar voor PokéGent en/of organisator.

5. Aansprakelijkheid van PokéGent

5.1. PokéGent is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd. 5.2. PokéGent is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. 5.3 PokéGent is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is PokéGent niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan PokéGent niet aansprakelijk worden gesteld. Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan PokéGent de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan PokéGent de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. 5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens PokéGent. 5.5. Indien PokéGent genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan PokéGent hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 5.6. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal PokéGent alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. PokéGent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van PokéGent en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend. 5.7. PokéGent is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. PokéGent kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. 5.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de DEER LORD GAMES vof in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat de DEER LORD GAMES vof in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door PokéGent in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. PokéGent houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt PokéGent zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden van PokéGent of van de DEER LORD GAMES vof uit te sluiten. PokéGent behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door PokéGent geleden schade (inclusief imago-schade). 7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met PokéGent of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Medeorganisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van PokéGent te worden gelezen als verwijzend naar zowel PokéGent als de medeorganisator(en). Zoals maar niet beperkt tot http://www.belgianrail.be/nl/wedstrijden/voetbal-2016/wedstrijdreglement.aspx

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van PokéGent aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die PokéGent in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. 9.2. Indien zulks vereist is, kan PokéGent dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van PokéGent en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

bijzonder wedstrijdreglement: Stadium

Iedereen die langsgaat en zijn gegevens geeft aan de coupure via de daarvoor voorziene QR code in het Stadium, Coupure Links 625 te Gent, krijgt een gratis sportbeurt in Stadium Coupure volgens de daarvoor voorziene voorwaarden van het Stadium Coupure.

Om kans te maken op een van de gym prijzen van PokéGent op 3 september 2016 moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Om klokslag 17.00 op 3 september 2016, moet de deelnemer kleur hebben van het team in Pokémon Go dat de Gym aan de Sint Michielsbrug te Gent. Eén van de leden van PokéGent zal dit bekijken met zijn of haar Smartphone. Het is deze persoon die beslist welke kleur de gym aan de Sint Michielsbrug te Gent heeft en welke personen de Gym leaders zijn.
  • Langsgaan aan het Stadium Coupure, Coupure Links 625, 9000 Gent, en de QR code scannen en zich inschrijven door alle gevraagde gegevens correct in te vullen op de website waar de QR code naar leidt.
  • Ouder zijn dan 18 jaar of toestemming hebben van zijn of haar ouders om deel te nemen aan de wedstrijd.
  • Bereikbaar zijn tijdens en na het pokémon go event
  • Meevaren op de triomf boottocht

Om mee te kunnen varen met de triomf boottocht moet je ofwel de loting winnen, ofwel kunnen bewijzen dat jij de eigenaar bent van het personage met specifieke nickname in de gym, door dit te tonen op een smartphone. Toegang tot de boot kan door ‘De Watertoerist’ of ‘DEER LORD GAMES vof’ geweigerd worden zonder dat hiervoor een reden moet worden gegeven.

De gewonnen waardebon kan enkel worden gebruikt voor de een abonnements formule van ‘het stadium’ aan de coupure in Gent. De waardebon is geldig voor 1 persoon en is ondeelbaar tussen personen. De actie is niet cumuleerbaar met andere kortingen van het Stadium. De actie eindigt op 03 september 2016 om 17.00.

Alle prijzen worden uitgereikt door bedrijven die het PokéGent event sponsoren. DEER LORD GAMES vof of De Brusselse Giraf zijn niet verantwoordelijk voor het uitreiken, afgeven of de prijzen van sponsors om te zetten in producten of diensten

De prijzen zijn niet overdraagbaar tussen personen en kunnen op geen enkele manier omgezet worden in geld.

DEER LORD GAMES of De Brusselse Giraf zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen of (ongewenste) gevolgen die voortvloeien uit de sponsoring gerelateerde activiteiten.

Bijzonder reglement sponsors

DEER LORD GAMES vof of De Brusselse Giraf zijn niet verantwoordelijk voor de sponsor acties van bedrijven voor, tijdens of na PokéGent op 3 september. Klachten over de sponsoracties gebeuren aan de bedrijven waar de sponsoracties plaats vinden, nooit bij DEER LORD GAMES vof of de brusselse giraf.

Voor informatie over de sponsoracties kan je voor meer informatie en voorwaarden terecht bij de bedrijven die de sponsoracties opzetten.